Meno kūrėjai

Lietuvos dizainerių sąjunga yra Meno kūrėjų organizacija – asociacija, kuriai yra suteiktas meno kūrėjų organizacijos statusas, vienijanti meno kūrėjus pagal meno sritis arba tokių sričių derinius. Jos tikslas yra vykdyti kūrybines programas, ginti meno kūrėjų kūrybines, profesines, socialines, autorių ir gretutines teises, įstatymų nustatyta tvarka atstovauti meno kūrėjams.

Lietuvos dizainerių sąjungos sprendimu, suteikiamas Meno kūrėjo statusas, priimant asmenį nariu, jeigu šio asmens meno kūryba atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjo statuso suteikimo pagrindų:

  • asmens meno kūryba yra teigiamai įvertinta profesionalių meno vertintojų monografijose, studijose, straipsniuose arba recenzijose-rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia;
  •  asmens meno kūryba yra apibūdinta enciklopedijose arba įtraukta į švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo studijų programas;
  • asmens meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, tarptautine meno premija arba profesionalaus meno konkurso laureato diplomu;
  •  asmens meno kūrinių yra įsigiję Lietuvos arba užsienio valstybių nacionaliniai muziejai ar galerijos;
  •  asmeniui už meno kūrybą, atitinkančią šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytus pripažinimo pagrindus, ar už meno kūrybą vertinančius straipsnius, recenzijas, paskelbtus Lietuvos ar užsienio valstybių meno leidiniuose, ir už tiriamąją (mokslinę) veiklą atitinkamoje meno srityje suteiktas daktaro, habilituoto daktaro vardas;
  • asmeniui, aukštųjų mokyklų meno studijų dėstytojui, už meno kūrybą ir pedagoginę veiklą suteiktas pedagoginis profesoriaus ir (ar) docento vardas.