Apie Lietuvos dizaino sąjungą:

LT

Lietuvos dizainerių sąjunga buvo įkurta 1987 m. spalio 16 d., reaguojant į poreikį konsoliduoti dizainerius, dirbančius Lietuvos pramonės ir kultūros rinkoje, siekiant aprėpti ir organizuoti dizaino idėjų ir informacijos sklaidą visuomenėje ir padidinti dizaino vaidmenį, kuriant harmoningą, estetiškai turtingą žmogaus aplinką.

2020 metais, stiprinant organizacinę struktūrą ir išgryninant veiklos kryptis, asociacija buvo perregistruota ir dabar veikia kaip Lietuvos dizaino sąjunga.

Lietuvos dizaino sąjunga yra ribotos atsakomybės viešasis subjektas – profesionalių dizainerių asociacija, kuriai suteiktas specialus nacionalinis meno kūrėjo statusas. Lietuvos dizaino sąjungos tikslas – plėtoti dizaino sektoriaus struktūrą, kuri leistų šiai pramonės ir kultūros šakai dinamiškai ir sėkmingai reaguoti į iššūkius ir plėtros galimybes, kylančias regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygiu bei tenkinti kitus, su pramoniniu dizainu susijusius viešuosius interesus.

Tačiau Lietuvos dizaino sąjunga nėra uždaras profesionalų klubas. Lietuvos dizaino sąjunga veikia visuomenei naudingais tikslais – tarptautinio bendradarbiavimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, informavimo ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse, iš kurių svarbiausia – bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio pramonininkų organizacijomis, regioninėmis ir savivaldos institucijomis, dizaino aukštosiomis mokyklomis, siekiant į nenutrūkstamą grandinę surišti naujų dizaino specialistų paruošimą, inovatyvių dizaino idėjų generavimą ir visuomenės poreikius formuojančią ir tenkinančią tų idėjų realizavimo sistemą.

Lietuvos dizaino sąjunga siekia užmegzti vertingus ryšius su organizacijomis visame pasaulyje, veikiančiomis kultūros ir kūrybos industrijose, ypač dizaino srityje; sužinoti daugiau apie dizaino klasterių veikimą ir kitas ekonominio bendradarbiavimo bei organizavimo formas. Tinklaveika su dizainu susijusiais verslo subjektais padėtų dizaineriams ir verslui įgyvendinti savo siekius ir užmegzti naudingas partnerystes, taip prisidedant prie Lietuvos ekonominės plėtros ilgalaikėje perspektyvoje. Lietuvos dizaino sąjunga glaudžiai bendradarbiauja su Kinijos, Europos (daugiausia Italijos) ir JAV organizacijomis, dirbančiomis dizaino srityje.

Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorius (bendrai su dizainu) sukuria beveik 6 procentus Lietuvos BVP (2020 m.), o tai yra vienas aukščiausių rodiklių Europos Sąjungoje.

Lietuvos dizaino sąjunga mato dizaino, kaip pramonės šakos potencialą, galintį ne tik idėjas versti pridėtine verte, bet ir stimuliuoti viso Lietuvos ūkio konkurencingumą, kelti eksportines galimybes ir reprezentuoti šalį tarptautiniu mastu.

EN

Lithuanian Designers’ Society was founded on October 16, 1987, in response to the need to consolidate designers working in the Lithuanian industrial and cultural market to cover the spread of design ideas and information in society and increase design’s role in creating a harmonious, aesthetically rich human environment.

In 2020, strengthening the organizational structure and refining the activities, the association was re-registered and now operates as the Lithuanian Design Society.

Lithuanian Design Society is a limited liability public entity – an association of professional designers granted a special national Art Creator Status. The purpose of the Lithuanian Design Society is to develop the structure of the design sector, which would allow this industrial and cultural branch to dynamically and successfully react to challenges and development opportunities arising on regional, national or international levels and satisfy other public interests in design.

However, the Lithuanian Design Society is not a closed elite professional club. Association operates for general benefit purposes – international cooperation, scientific and professional development, information, and other areas recognized as valuable and selfless for society, the most important of which is cooperation with Lithuanian and foreign industrial organizations, regional and municipal institutions, design’s universities to link into a continuous chain.

Lithuanian Design Society aims to establish valuable links with organizations globally operating in cultural and creative industries, especially design; to find out more about design clusters running and other forms of economic cooperation and organization. Close connections with design-related business entities would help designers and businesses implement their aspirations and start beneficial partnerships, thus contributing to the economic development of Lithuania in the long-term perspective. The cultural and creative industries sector creates almost 6 percent of Lithuania’s GDP (2020), which it‘s one of the highest indicators in the European Union. Lithuanian Design Society has close cooperation links with organizations in China, Europe (mainly Italy), and the USA that work in the design sector.

Lithuanian Design Society sees design as an industry potential and as an entire of cultural-creative industries that can turn ideas into added value and stimulate the competitiveness of the entire Lithuanian economy, raise export opportunities, and represent the country internationally.

Leave a Reply