Lietuvos dizaino kūrėjų bendruomenės metinė veikla:

Lietuvos dizainerių sąjunga, būdama ilgiausiai veikianti ir vienintelė dizaino srities organizacija, turinti Meno kūrėjų organizacijos statusą, užtikrina sklandžią sektoriaus plėtrą, atstovauja ne tik Sąjungos narius, bet ir visą tikslinę dizaino grupę, įsitraukusią į dizaino kūrybinius, edukacinius ir socialinius procesus. Be dizaino meno kūrėjų, sektorių sudaro visi dizaineriai-profesionalai, neprofesionalūs dizaino darbuotojai, dizaino pedagogai, studentai, taip pat ir apskritai visi sąmoningi dizaino produktų vartotojai, o tai yra labai plati visuomeninė aprėptis, kuriai LDiS atstovauja nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, didindama Lietuvos piliečių socialinę ir ekonominę gerovę, skatindama progresą ir inovacijas per kultūrą ir kūrybiškumą.

Dizainerių sąjungos veiklos plėtra ir gebėjimų stiprinimas:

Lietuvos dizainerių sąjungos ilgametė veikla rūpinantis dizaino sektoriumi ir dizaino profesionalų socialine, ekonomine, kūrybine gerove yra šiuo metu suvaržyta dėl silpnų organizacijos institucinių gebėjimų, nepakankamo finansinio savarankiškumo, žmogiškųjų išteklių trūkumo. Siekdama neatsilikti nuo šiuolaikinių tendencijų, socioekonominių iššūkių, optimizuoti savo veiklą ir pagerinti institucinius gebėjimus, Sąjunga planuoja parengti išsamią galimybių studiją ir joje identifikuoti dabartines sektoriaus ir Sąjungos problemas ir kliūtis, jų įveikimo būdus, identifikuoti meno kūrėjų, veikiančių dizaino srityje, socialinius, ekonominius, kūrybinius poreikius ir numatyti būdus jiems geriau patenkinti per Sąjungos veiklą, išanalizuoti Sąjungos veiklos plėtojimo kryptis, būdus, priemones, finansinio savarankiškumo didinimo metodus, numatyti partnerystės ir veiklos plėtros sprendinius. Taip pat planuojama plėsti žmogiškuosius išteklius ir tuo tikslu vykdyti informacijos apie Sąjungos veiklą sklaidą, palaikyti nuolatinį kontaktą su užsienio partneriais, suorganizuoti viešą renginį, skirtą naujų narių pritraukimui, surasti ir apmokyti mažiausiai vieną naują kompetentingą Sąjungos komandos narį, įtraukiant jį (ją) į nuolatinį darbą Sąjungoje.