Atidarymas_GB

Lietuvos-Kinijos ekonominio bendradarbiavimo konferencija (2017 05 20)

Tuo pat metu, kai Shenzhenyje šurmuliavo ICIF mugė, kitame pietų Kinijos mieste Fošane (Foshan, 7,2 mln.), kurį baigia praryti milžinas Guangdžou (Guangzou, 14 mln.) vyko Lietuvos-Kinijos ekonominio bendradarbiavimo konferencija, kurioje be kitų ūkio sektorių, buvo pristatyta ir Lietuvos dizaino industrija. Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas Tautvydas Kaltenis, nušviesdamas 30-metę Sąjungos veiklą, pabrėžė, kad dizainas, kaip kiekvienos šalies pramoninės kultūros lygio atspindys, tapo ypač svarbiu konkurenciniu faktoriumi. Tai paaiškina tokį didelį Kinijos verslo susidomėjimą europietišku dizainu, siekiančio savo pramonės gaminiams suteikti „civilizuotesnį“ veidą, pakelti į aukštesnį lygmenį. Savo vietą šiose didžiulėse ekonominėse slinktyse bando rasti ir Lietuvos dizainerių sąjunga, atstovaudama Lietuvos dizaino kultūrą.

ICIF stendas 2017

ICIF 2017 (2017 05 16)

Lietuvos dizainerių sąjunga 2017 m. gegužės 11-15 dienomis, po metų pertraukos, nepaisydama trukdymų ir sunkumų, vėl garbingai atstovavo Lietuvai ir Lietuvos dizainui didžiausioje Kinijos kūrybinių industrijų parodoje ICIF (International Cultural Industries Fair, Shenzhen), Šenženo mieste.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas (2017 03 29)

Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė Lietuvos dizainerių sąjungai iš esmės palankų sprendimą, panaikindama Lietuvos kultūros tarybos sprendimą neskirti finansavimo trims LDiS projektams 2016 metais. Tuo pačiu pripažinta, kad LKT ekspertas V.Bernotas buvo šališkas ir tai lemtingai įtakojo konkurso rezultatus. Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas, tačiau š.m. vasario mėnesį VAAT priimtą dar vieną palankų Dizainerių sąjungai sprendimą kitoje byloje LKT neskundė, todėl tikėtina, kad sutiks su teismo sprendimu ir šį kartą. Lietuvos dizainerių sąjunga ir toliau nuosekliai ir principingai gins Meno kūrėjų ir jų organizacijų teises.

Neeilinis Lietuvos dizainerių sąjungos suvažiavimas (2017 03 20)

Šių metų kovo 20 d. Vilniuje įvyko neeilinis Lietuvos dizainerių sąjungos narių suvažiavimas.

Suvažiavime buvo aptarti LDiS veiklos planai ir perspektyvos, pasiruošimas šių metų Sąjungos trisdešimtmečio minėjimo renginiams.

LDiS nariai dviejų metų kadencijai išrinko naują šešių narių LDiS valdybą: Tautvydą Kaltenį, Vilių Puroną, Algirdą Jazbutį, Liną Rimkų, Joną Drejerį ir Simoną Savicką.

Šiaurės Ministrų taryba (2017 01 30)

 

Naujas impulsas ekodizainui ir žiedinei ekonomikai

Lietuvos dizainerių sąjunga, pasinaudojusi Šiaurės Ministrų Tarybos skirta daline finansine parama, baigė tarptautinio projekto EcoDesign Circle (https://www.ecodesigncircle.eu/) paruošiamąjį etapą. Šio projekto ir ŠMT paramos dėka Sąjunga sustiprino savo gebėjimus ekodizaino ir žiedinės ekonomikos srityje, taip pat sustiprino bendradarbiavimą su Šiaurės Europos ir kitomis Baltijos jūros regiono šalimis.

Lietuvos dizainerių sąjunga yra pasiruošusi kartu su savo partneriais iš Švedijos, Suomijos, Estijos, Vokietijos ir Lenkijos įgyvendinti EcoDesign Circle projekto renginius ir veiklas 2017 ir 2018 metais, kas reikšmingai prisidės diegiant ekodizaino ir žiedinės ekonomikos principus regione.

Vykdydami EcoDesign Circle projektą, Lietuvos dizainerių sąjungos atstovai 2016 m. dalyvavo Berlyno, Stokholmo ir Talino darbo grupių susitikimuose, kuriuose nubrėžė gaires sėkmingam veiklų įgyvendinimui.

Ypač reikšminga tai, kad 2016 m. pabaigoje Lietuvos dizainerių sąjunga tapo BEDA (Europos Dizaino Asociacijų Biuro – http://www.beda.org/) nare. Šiuo metu BEDA prezidentas yra tuo pačiu ir Sąjungos šiaurietiškojo partnerio – Švedijos pramoninio dizaino fondo (SVID) – vadovas p. Robin Edman.

Sąjungos 2016 m. pasiekimai buvo reikšmingai nulemti ir Šiaurės Ministrų Tarybos paramos. Šiam penkių valstybių vyriausybinio bendradarbiavimo forumui Lietuvoje atstovauja ŠMT biuras Lietuvoje (http://www.norden.lt/).

ŠMT bendradarbiavimo su Lietuva, Latvija ir Estija gairėse (2014) pažymėta, kad Šiaurės ministrų taryba siekia išplėsti šį bendradarbiavimą ir taip padėti sukurti stiprų Baltijos jūros regioną, taip pat sumažinti gerovės skirtumus tarp regiono šalių. Bendradarbiavimas grindžiamas bendromis žmogaus teisų, tolerancijos, lygybės ir gero valdymo vertybėmis. Šis bendradarbiavimas turėtų sustiprinti Šiaurės dimensiją (The Northern Dimension), ES Baltijos jūros regiono strategiją ir kitas svarbias programas Baltijos jūros regione.

Gairėse prie prioritetinių sričių be kita ko priskiriama aplinkosauga, ekonominės ir socialinės plėtros stiprinimas, taip pat bendrovių socialinės atsakomybės (BSA), demografijos, tarpparlamentinio bendradarbiavimo ir partnerystės su NVO stiprinimo sritys.

2017 m. Šiaurės ministrų tarybai pirmininkauja Norvegija. Savo pirmininkavimo programoje Norvegija pabrėžė perėjimo prie žaliosios ekonomikos svarbą, atsiliepiant į globalius klimato ir aplinkosaugos iššūkius, taip pat akcentavo socialinės integracijos ir įtraukties svarbą, taip pat išryškino Baltijos jūros regiono vaidmens svarbą sprendžiant „mažėjančio pasaulio“ gerovės iššūkius.

Tad ŠMT parama šioms tarpdisciplininėms sąveikoms ne tik puikiai padeda atsiskleisti dizaino integraciniam ir holistiniam pobūdžiui, bet ir suteikia naują impulsą ekodizainui ir žiedinei ekonomikai.

Boosting the Ecological Design and the Circular Economy

Lithuanian Designers’ Society, by availing itself of the partial financial support provided by the Nordic Council of Ministers, has finished the preparatory phase of the international EcoDesign Circle project (https://www.ecodesigncircle.eu/). As a result of the project and the support of NCM, the Society has increased its capacities in the fields of ecodesign and circular economy, as well as strengthened cooperation with Northern European and other Baltic Sea Region countries.

Lithuanian Designers’ Society is now ready to implement the events and activities of the EcoDesign Circle project in 2017 and 2018, together with the partners from Sweden, Finland, Estonia, Germany and Poland. Those activities will significantly contribute to the wider application of ecodesign and circular economy principles in the region.

During the course of the EcoDesign Circle project in 2016, representatives of Lithuanian Designers’ Society participated in Berlin, Stockholm and Tallinn workshops, which set the guidelines for the successful implementation of the project activities.

Of great importance is the fact that at the end of 2016 Lithuanian Designers’ Society became a member of BEDA (Bureau of European Design Associations – http://www.beda.org/). Currently the president of BEDA is Mr. Robin Edman, who is also the CEO of the Nordic partner of the Lithuanian Designers’ Society – the Swedish Industrial Design Foundation (SVID).

The achievements of the Society in 2016 were to a large extent preconditioned, among others, by the support of the NCM. This forum of cooperation for the governments of five Nordic countries is represented in Lithuania by the Nordic Council of Ministers Office in Lithuania (http://www.norden.lt/).

In the Guidelines for the Nordic Council of Ministers’ Co-operation with Estonia, Latvia and Lithuania (2014) it is noted that the Nordic Council of Ministers seeks to consolidate and expand this cooperation in order to help create a strong Baltic Sea Region and reduce the welfare gap between the countries in the region. The cooperation is based on shared values concerning human rights, tolerance, equality and good governance. It should strengthen the Northern Dimension and the EU’s Baltic Sea Strategy and other overarching regional policy frameworks in the Baltic Sea Region.

The Guidelines define the priority areas, which among others include environmental matters, strengthening of economic and social development, including Corporate Social Responsibility (CRS), demography, inter-parliamentary collaboration and NGO partnerships.

In 2017 Norway holds the presidency of the Nordic Council of Ministers. In Norway’s presidency programme the importance of transition to green economy, by addressing global climate and environmental issues, is stressed; also Norway emphasized the significance of social integration and inclusion, and pointed out the role of the Baltic Sea Region in solving the welfare issues of the world, which is “getting smaller”.

Thus the support of NCM for these interdisciplinary interactions not only perfectly reveals the integrational and holistic nature of design, but also boosts ecodesign and circular economy greatly.

NMR-Logotype-RGB-EN

LDiS sustiprino institucinius gebėjimus (2016 12 30)

Lietuvos dizainerių sąjunga sėkmingai baigė vykdyti projektą „Dizainerių sąjungos veiklos plėtra ir gebėjimų stiprinimas“, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimas 2016 metais). Pagrindinis projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos dizainerių sąjungos institucinius gebėjimus ir sudaryti sąlygas sąjungos veiklos plėtrai. Projekto biudžetas – 4656 EUR.

Sąjungai pavyko realizuoti ambicingus 2016 m. užmojus, tapti Europos dizaino asociacijų biuro (BEDA) nare, sustiprinti bendradarbiavimą ir tinklaveiką Baltijos jūros regione, kartu su Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Estijos ir Lenkijos partneriais įgyvendinant bendrą ekodizaino ir žiedinės ekonomikos projektą. Taip pat Sąjungą aplankė dvi aukšto rango delegacijos iš Kinijos, su ICIF parodos vadovybe sudaryta sutartis dėl Sąjungos dalyvavimo didžiausioje Kinijos kūrybinių industrijų parodoje ICIF 2017.

Taip pat pavyko užmegzti naudingą bendradarbiavimą su Valstybinių mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru, taip pat Fizikos institutu mokslo ir technologijų parku, kas leidžia plėtoti unikalų mokslo-dizaino-verslo sinergijos modelį.

Sustiprinti Sąjungos žmogiškieji ištekliai, pritraukta savanorių. Galima teigti, kad Sąjungos instituciniai gebėjimai ir finansinis savarankiškumas reikšmingai sustiprėjo.

LDiS tampa Europos dizaino asociacijų biuro (BEDA) nare (2016 11 01)

Lietuvos dizainerių sąjunga tapo BEDA (Bureau of European Design Associations – http://www.beda.org/) nare. Biuro veikla siekiama užtikrinti nuolatinį ryšį tarp jos narių ir Europos Sąjungos institucijų, siekiant bendradarbiauti ir skatinti dizaino ir inovacijų vertę Europos ekonomikai. Šiuo metu BEDA prezidentas yra Švedijos pramoninio dizaino fondo (SVID) – vadovas p. Robin Edman.

Šendženio kultūrinių mainų delegacijos vizitas (2016 10 28)

2016 10 28 Kultūros ministerijoje lankėsi Šendženio tarptautinių kultūrinių mainų asociacijos (SICEA) vadovai. Be kitų kultūrinių interesų, kinų delegacija susitiko su Lietuvos dizainerių sąjungos atstovais, kurie papasakojo apie Sąjungos daugiametį įdirbį Kinijos kultūrinėje rinkoje. Šendženis garsėja ne tik kaip vienas svarbiausių Kinijos ekonominių centrų, bet kaip ir Kinijos dizaino sostinė, kurioje Lietuvos dizainas, kaip pažymėjo SICEA prezidentas Xiaogan Li, yra žinomas ne blogiau nei Lietuvos krepšinis. Lietuvos kultūros viceministras Arnas Neverauskas pabrėžė atskirų organizacijų (tokių kaip LDiS) veiklos indėlį į kultūrinių mainų ir tarpcivilizacinio supratimo didinimą. Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas Tautvydas Kaltenis įteikė Kinų delegacijos atstovams “Dizaino Indekso LT” leidinius, ekspertas Aivaras Žilvinskas supažindino su Sąjungos planais ir perspektyvomis. Išgirdęs apie Sąjungos ketinimus vėl dalyvauti Tarptautinėje Šendženio Kultūrinių industrijų parodoje 2017 metais, SICEA direktorius Wangxi Hanas pažadėjo visokeriopą pagalbą, vykdant šį projektą.

Lietuvos dizainerių sąjunga lankosi Maskvoje (2016 10 27)

2016 m. spalio 26 d. Lietuvos ambasados Rusijoje kvietimu lankėsi Lietuvos dizainerių sąjungos delegacija: Sąjungos pirmininkas Tautvydas Kaltenis ir Sąjungos narys interjeristas Saulius Remeika. Lietuvos konsulate Maskvoje, Jurgio Baltrušaičio namuose buvo surengtas Lietuvos dizaino pristatymas, į kurį susirinko vietos verslininkai, statybų ir nekilnojamojo turto vystytojai, architektai ir interjerų dizaineriai, ekspertai, žurnalistai ir kiti, besidomintys šia sritimi specialistai.

Sveikindamas renginio dalyvius, Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijos Federacijoje Remigijus Motuzas pažymėjo, kad Lietuvoje dizainas turi gilias tradicijas, kurios šiuo metu yra sėkmingai plėtojamos. Lietuvos ambasada Rusijoje skatina dvišalius ryšius įvairiose srityse, ypač kultūros, o dizainas suprantamas ne tik kaip viena meno disciplinų, bet ir kaip universali kultūrų bendradarbiavimo forma. Komercijos atašė Maskvoje ir RF Remigijus Kabečius, kurio rūpesčiu ir buvo suorganizuotas šis susitikimas, pakvietė Maskvos verslo atstovus labiau domėtis Lietuvos dizaino sektoriaus teikiamomis galimybėmis.

Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas Tautvydas Kaltenis išsamiai pristatė organizacijos veiklą, jos vykdomus tarptautinius projektus, dizaino indėlį kuriant žiedinę ekonomiką ir pakvietė kolegas iš Rusijos panagrinėti bendradarbiavimo galimybes. Interjerų dizaineris Saulius Remeika papasakojo apie savo studijos jau nuveiktus darbus ir siūlomas paslaugas naujiems potencialiems klientams Rusijoje, projektuojant biurų, prekybinių ir privačių patalpų interjerus. Lietuvos dizaino pavyzdžius pristatė jais prekiaujantys Maskvos salonai.

Renginys ir po to sekusi neformalioji dalis praėjo draugiškoje, savitarpio supratimo atmosferoje, mezgant naujas pažintis ir ragaujant lietuviškų gėrybių.

http://ru.mfa.lt/ru/lt/naujienos/lietuvos-dizaino-pristatymas-maskvoje

Priemonė “Dizainas LT” (2016 09 29)

Paskelbtas kvietimas paramos priemonei DIZAINAS LT., kurios tikslas paskatinti įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą.Paraiškas galima teikti  iki 2016-11-28.

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/priemones-dizainas-lt-kvietimas-teikti-paraiskas